• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II” realizowany jest przy udziale środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Dofinansowanie zostało udzielone na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0126/16-00, zawartej w dniu 8 maja 2017 r. pomiędzy Gminą Wojkowice a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

>> SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Planowane efekty Projektu

1. Budowa nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w nieskanalizowanych obszarach miasta;
2. Rozdzielenie części istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową;
3. Podniesienie efektywności zarządzania majątkiem sieciowym;
4. Optymalizacja hydrauliczna sieci pod kątem minimalizacji zużycia energii elektrycznej.

Planowane przedsięwzięcie obejmie zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej (w tym poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego, Starej, Piaski, Jaworznik, Źrałków, Skłodowskiej-Curie, Spokojnej, Dojazdowej, Drzymały, Proletariatu, Kilińskiego, Pułaskiego, Nowej, Tetmajera, Staffa, Gałczyńskiego, Głowackiego, Długosza, Brzeziny, Strażackiej, Paderewskiego, Morcinka, Połanieckiej, Racławickiej, Akacjowej, Zapolskiej.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa:

- do 23,3 km grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w obszarach nieskanalizowanych;
- do 24,4 km grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w obrębie istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej;
- do 4,8 km kolektorów tłocznych;
- do 5 sztuk przepompowni ścieków o łącznej wydajności: Q = 300 m³/h oraz
- do 230 sztuk przydomowych przepompowni umożliwiających wpięcie do sieci kanalizacji rozdzielczej budynków położonych poniżej osi kanalizacji.

Cele Projektu

1. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym;
2. Ograniczenie strat wody;
3. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, poprzez zaspokojenie potrzeb w zakresie korzystania z kanalizacji sanitarnej;
4. Poprawa warunków sanitarnych;
5. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wojkowic.

Zgłaszanie nadużyć

W związku z koniecznością zapobiegania i informowania o nadużyciach w realizowanych projektach oraz wypełniając obowiązek wynikający z umowy o dofinansowanie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o ewentualnych nieprawidłowościach.
Informacje o podejrzeniu ewentualnych nieprawidłowości należy zgłaszać poprzez narzędzia informatyczne temu służące, opracowane przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko:

a) adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).

Stopka

Stopka2

do góry
top_baner