• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Zadania dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach

Projekt polega na montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach przy ul. PCK 1 (część C budynku) wraz z magazynem energii. Instalacja wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu. Planuje się zamontowanie paneli o łącznej mocy nie przekraczającej 20kV. Panele zainstalowane zostaną na aluminiowej konstrukcji wsporczej. Instalacja składać się będzie z modułów monokrystalicznych oraz falownika 3-fazowego, przekształcającego napięcie stałe z poziomu paneli na napięcie przemienne sieciowe 50 Hz. Miejscem przyłączenia do sieci dystrybucyjnej będzie istniejące złącze kablowe NN zasilane z sieci dystrybucyjnej Tauron.

Projekt realizowany przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w 2023 roku.

Kwota dotacji: 188 445,00 zł.

 

Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Miasta Wojkowice

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach. Prace polegać będą m.in. na remoncie schodów zewnętrznych oraz pochylni od strony południowej, wykonaniu oświetlenia zewnętrznego na fasadzie, uporządkowaniu terenu, zagospodarowaniu zieleni.

Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w 2020 roku.

Kwota wsparcia: 135 276,00  zł


Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w 2021 roku.

W ramach przyznanej w 2021r. dotacji zrealizowany zostanie etap II inwestycji i będą to roboty montażowe (wykonanie elementów żelbetowych) i rozbiórkowe, schody, platforma dla niepełnosprawnych, nasadzenia, nadzór inwestorski

Kwota wsparcia: 221 457,00  zł

 

Modernizacja oświetlenia parkowego w Wojkowicach

Zadanie polega na modernizacji 35 punktów oświetlenia parkowego w Wojkowicach poprzez wymianę opraw sodowych na energetycznie oszczędne ledowe.

Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w 2020 roku.

Kwota wsparcia: 57 560,00 zł

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice

Zadanie dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego w Wojkowicach poprzez wymianę opraw sodowych na energetycznie oszczędne ledowe. Ulice objęte projektem: Morcinka, Sucharskiego, Kopalniana, Zacisze, Granitowa. W ramach zadania wymienionych zostanie 75 opraw.

Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w 2020 roku.

Kwota wsparcia: 121 809,19 zł

 

Termomodernizacja budynku będącego własnością Gminy Wojkowice przy ul. Sucharskiego 17,17a

Projekt dotyczy wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego będącego własnością gminy Wojkowice.

W ramach projektu wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, ocieplony zostanie stropodach, ściany zewnętrzne oraz fundamentowe. Zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna. Zamontowane zostaną urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii: kolektor słoneczny i panel fotowoltaiczny.

Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w 2020 roku.

Kwota wsparcia: 198 016,83 zł

 

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizacji instalacji oświetlenia poprzez wymianę opraw na energooszczędne oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację instalacji c.o.

Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w 2020 roku.

Kwota wsparcia: 204 612,00 zł

 

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R  w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych, prowadzących do punktu przesiadkowego

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie (formuła "zaprojektuj i wybuduj") zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego. W ramach inwestycji wykonana zostanie centrum przesiadkowe, przebudowany zostanie układ drogowy, powstanie ścieżka rowerowa oraz niezbędna infrastruktura - parking typu bike&ride oraz park&ride.

Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w 2020 roku.

Kwota wsparcia: 1 307 486,78 zł


Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w 2021 roku.

W ramach dotacji otrzymanej w 2021r. wykonano m.in. warstwę ścieralną infrastruktury drogowej, budynku socjalnego, elementów małej architektury i zagospodarowania terenu.

Kwota wsparcia: 706 832,00 zł

 

Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Przedmiotem projektu są roboty budowlane polegające kompleksowej termomodernizacji budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach. W ramach zadania wykonane zostanie m.in.: docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, instalacja pompy ciepła, zabudowa ogniw fotowoltaicznych.

Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w 2020 roku.

Kwota wsparcia: 210 444,00 zł

Remont istniejącej nawierzchni utwardzonej placu przy ul. Jana III Sobieskiego 223a w Wojkowicach

Projekt polega na wykonaniu nowej nawierzchni placu przy ul. Jana III Sobieskiego 223a i obejmuje w szczególności::

- demontaż istniejącej nawierzchni  placu  wraz  z elementami  stanowiącymi jego obramowanie;
- nową nawierzchnię placu w technologii nawierzchni rozbieralnej tj. przy użyciu płyt betonowych ażurowych i kostki brukowej betonowej,
- nowe obramowania placu i rozdzielenie rodzajów nawierzchni  krawężnikami betonowymi drogowych i najazdowymi wraz z regulacją linii ich umiejscowienia,
- odwodnienia placu - zabudowę nowych wpustów ulicznych,
- remont istniejącej studni kanalizacji deszczowej - wymiana zdegradowanych elementów, studni kanalizacji deszczowej tj. kręgów betonowych, nakrywy i włazu żelbetowego.

Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w 2021 roku.

Kwota wsparcia: 277 266,00  zł

Budowa ścieżki rowerowej łączącej Wojkowice z Bobrownikami

Projekt polega na budowie ścieżki rowerowej łączącej dwie gminy: Wojkowice oraz Bobrowniki i stanowi kontynuację drogi rowerowej wybudowanej w ramach budowy centrum przesiadkowego oraz przystani rowerowej (projekty dofinansowane ze środków GZM). Inwestycja zakłada budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Plaka o długości około 600 mb. W ramach projektu planuje się wykonanie również dokumentacja projektowa.

Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w 2021 roku.

Kwota wsparcia: 553 782,00 zł

Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach - etap II

Przedmiotem projektu jest II etap termomodernizacji budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach (obejmujący segment B i C budynku ZOZ) w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentów, ocieplenia stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (w niezbędnym zakresie), wykonania wentylacji.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Górnośląsko-zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w 2022 r.

Kwota dofinansowania: 263 019,00 zł

Budowa drogi wewnętrznej ul. Rodzinnej w Wojkowicach

Przedmiotem projektu jest budowa drogi wewnętrznej ulicy Rodzinnej w Wojkowicach na odcinku ok. 225,76 m oraz chodnika o długości ok. 309,4 mb.                                                                      

Zakres obejmuje wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową oraz budową kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe.

Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności w 2022 r.

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

do góry
top_baner