• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Zarządzanie kryzysowe

logo zarządzanie kryzysowe miasta wojkowice

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji

 • Pełnomocnik Burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych: Ryszard Skowroński
 • Adres: 42-580 Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 211a (wejście od ul. Makuszyńskiego)
 • Nr telefonu: (32) 769-50-79
 • Nr alarmowy: 722-362-367
 • e-mail:

Zarządzanie kryzysowe - to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej

Fazy zarządzania kryzysowego

Zapobieganie czyli działania przyjmujące za cel główne działania uprzedzające eliminujące lub redukujące możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Zaliczamy do nich:

 • Analizę zagrożeń i ocena wrażliwości;
 • Wspieranie badań stosowanych i transferu technologii
 • Uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom
 • Stworzenie systemu zachęt i restrykcji finansowych oraz właściwe wykorzystanie zasobów
 • Zapewnienie przywództwa i koordynacji

Zapobieganie odnosi się do działań, które eliminują lub redukują prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy, albo ograniczają jej skutki.

Przygotowanie kluczowym elementem przygotowań jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które to plany opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej - przed, w czasie i natychmiast po zdarzeniu kryzysowym. Przygotowanie to także zapewnienie zasobów specjalistycznych sił i środków reagowania, takich jak: stanowisko kierowania, system łączności kryzysowej, system alarmowania oraz personel reagowania kryzysowego, a także ewidencja zasobów sił i środków przydatnych do reagowania kryzysowego.

Reagowanie następuje po wystąpieniu realnego zagrożenia lub zdarzenia. Jego celem jest uruchomienie działań prewencyjnych zapobiegających lub minimalizujących możliwość zniszczeń, a po ich wystąpieniu, podjęcie akcji ratowniczej celem dostarczenia pomocy poszkodowanym i ograniczenia wtórnych szkód i strat.

Faza reagowania wymaga:

 • Przestrzegania dyscypliny obiegu informacji
 • Gromadzenia informacji i dokumentowania działań
 • Unikania działań nieprzemyślanych
 • Profesjonalnej informacji (rzecznika)
 • Prognozowania rozwoju wydarzeń
 • Przewidywania skutków podejmowanych decyzji
 • Uwzględniania implikacji prawnych decyzji
 • Zagwarantowania funkcjonowania instytucji publicznych

Odbudowa jest końcową fazą cyklu zarządzania kryzysowego. Odbudowę kontynuuje się, aż wszystkie systemy wrócą do stanu poprzedniego albo lepszego niż poprzedni. Odbudowę dzieli się na krótkoterminową i długoterminową. Krótkoterminowa polega na przywróceniu systemów niezbędnych do życia do minimalnych standardów operacyjnych. Odbudowa długoterminowa może trwać wiele lat, aż do kompletnej odbudowy całego obszaru dotkniętego katastrofą. Jednocześnie odbudowa ta powinna być realizowana w nowy sposób, tak aby rejon dotknięty katastrofą był po odbudowie mniej wrażliwy na kolejną katastrofę.

Informacje

do góry
top_baner