• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Wojkowice o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice

Wojkowice 4 Września 2023

 

         Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1029), a także w związku z uchwałą Nr XLVII.407.2022 Rady Miasta Wojkowice z dnia 19 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do ww. planu.

Granice wykładanego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego określa załącznik graficzny. Wyłożenie odbędzie się w terminie: od 4 września 2023 r. do 2 października 2023 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, w godzinach pracy urzędu. W okresie wyłożenia ww. projekt planu miejscowego będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Wojkowice www.wojkowice.pl a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Wojkowice.

         Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 28.09.2023 r.  w Urzędzie Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice w godzinach od 15:00 do 16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, ma prawo złożenia uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego - zgodnie z art. 8c, art. 18 ust. 2 ustawy - należy składać do Burmistrza Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresem zamieszkania albo siedziby oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2023 r.

Uwagi można wnosić w formie papierowej (w Urzędzie Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice albo drogą pocztową na jego adres) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (sekretariat@wojkowice.pl) lub formularza zamieszczonego na stronie internetowej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

 • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice
 • o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww.  projektu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko — stosownie do przepisu art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Wojkowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2023r. Uwagi są rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Wojkowice.

  Burmistrz Miasta Wojkowice

       /-/ Tomasz Szczerb

 

Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice i są one podawane w celu składania uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz § 11 4 pkt 5  w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2404), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych
  ze szczególną sytuacją składającego uwagę - wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - e-mail: iod@wojkowice.pl

                                                                                                                                                                                            Lokalizacja wykładanego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

 

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-09-04 0. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA WOJKOWICE O WYŁOŻENIU ZMIANY MPZP.pdf
ilość pobrań: 125
0. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA WOJKOWICE O WYŁOŻENIU ZMIANY MPZP.pdf 439.19KB zobacz
pdf 2023-09-04 1. Projekt uchwały - zmiana MPZP.pdf
ilość pobrań: 189
1. Projekt uchwały - zmiana MPZP.pdf 3.36MB zobacz
pdf 2023-09-04 2. ul. Gierymskiego.pdf
ilość pobrań: 111
2. ul. Gierymskiego.pdf 5.32MB zobacz
pdf 2023-09-04 3. ul. Drzymały.pdf
ilość pobrań: 129
3. ul. Drzymały.pdf 10.92MB zobacz
pdf 2023-09-04 4. ul. Jana III Sobieskiego.pdf
ilość pobrań: 130
4. ul. Jana III Sobieskiego.pdf 1.75MB zobacz
pdf 2023-09-04 5. Raport oddziaływania na środowisko.pdf
ilość pobrań: 162
5. Raport oddziaływania na środowisko.pdf 14.64MB zobacz

do góry
top_baner