• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Informacja dotycząca prawidłowego postępowania z odpadami

Gospodarka odpadami 13 Kwietnia 2021

Przypominamy, że na terenie Gminy Wojkowice obowiązuje całkowity zakaz spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi. Bioodpady objęte są obowiązkiem selektywnego zbierania i są regularnie odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez Przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy (w terminach określonych w harmonogramie). Dopuszcza się również możliwość kompostowania odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach, za których posiadanie przysługuje ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami.

Zapisy dotyczące obowiązku selektywnego zbierania bioodpadów (w tym odpadów zielonych), w przypadku gdy nie są kompostowane określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojkowice, przyjętego Uchwałą nr XVIII.168.2020 Rady Miasta Wojkowice z dnia 17 lutego 2020r.

Pomimo tego, zdarza się, że Właściciele nieruchomości  pozbywają się ściętej trawy, liści, chorych gałęzi drzew paląc je, narażając zdrowie sąsiadów zmuszając ich do wdychania duszącego dymu oraz zatruwając środowisko.

Powyższy zakaz dotyczy również spalania innych odpadów, w szczególności w paleniskach domowych. Spalanie w niskich temperaturach niesie za sobą ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jak również dla środowiska przyrodniczego. Szczególnie szkodliwe są powstające w wyniku spalania odpadów dioksyny i furany o działaniu toksycznym na organizm człowieka. Poza ww. konsekwencjami, zgubnymi dla ludzi i środowiska, spalanie odpadów powoduje osadzanie się tzw. „mokrej sadzy” w przewodach kominowych i może prowadzić do zapalenia instalacji grzewczej, popękania komina a w najgorszym przypadku - zaczadzenia lub pożaru budynku mieszkalnego.

Z kolei, zgodnie z planem działań krótkoterminowych, który  stanowi integralną część obowiązującego „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” (przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 22 czerwca 2020 r.), a którego celem jest podejmowanie działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów substancji w powietrzu, w przypadku, gdy prognoza jakości powietrza na danym obszarze wskazuje bardzo zły poziom jakości powietrza - poziom III ostrzegania (alarm smogowy), jednym z podejmowanych działań operacyjnych jest zalecenie ograniczenia stosowania kominków (miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń). Powyższe ograniczenie nie dotyczy nieruchomości, w których ogrzewacz pomieszczenia stanowi jedyne źródło ogrzewania.

W przypadku potwierdzenia spalania odpadów komunalnych (w tym spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi) stosuje się tryb określony w przepisach Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Organem właściwym do podjęcia czynności mających ma celu ukaranie osób, którzy nie przestrzegają przepisów prawa w Gminie Wojkowice jest Policja.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nieprzestrzeganie obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Nadto, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2002r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.) Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalania odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Kara grzywny jest również sankcją stosowaną w przypadku nieprzestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w planie działań krótkoterminowych (art. 332 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

 

do góry
top_baner