• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Oświata: Rekrutacja 2022/2023

Wojkowice 28 Stycznia 2022

REKRUTACJA 2022/2023

Kryteria i terminy rekrutacji do Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek”, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojkowice.

Burmistrz Miasta Wojkowice informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojkowice w roku szkolnym 2022/2023, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji do Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek” i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1:

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego:

- postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko,

- podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów lub rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

- do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów,

- oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe),

- wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku,

 

- Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu Burmistrz Miasta:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.).

O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz Miasta informuje Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

- w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.):

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole, albo oddział przedszkolny w szkole nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów, określone w Uchwale Nr V.57.2019 z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których Gmina Wojkowice jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

 

 

L.p.

Nazwa kryterium

Dokument określający spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Oboje rodzice/ prawni opiekunowie kandydata lub rodzic/ prawny opiekun samotnie wychowujący kandydata pracują zawodowo lub studiują w systemie stacjonarnym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą

a)            zaświadczenie z zakładu pracy
o zatrudnieniu lub

b)           oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, złożone we wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub

c)            zaświadczenie wydane przez Burmistrza o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub

d)           zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów
i planowanym terminie ich ukończenia.

 

6

2.

Jeden z rodziców/ prawnych opiekunów kandydata pracuje zawodowo lub studiuje w systemie stacjonarnym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą

a)            zaświadczenie z zakładu pracy
o zatrudnieniu lub

b)           oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, złożone we wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub

c)            zaświadczenie wydane przez Burmistrza o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub

d)           zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów
i planowanym terminie ich ukończenia.

 

4

3.

Przynajmniej jeden rodzic/ prawny opiekun kandydata lub rodzic/ prawny opiekun samotnie wychowujący kandydata zamieszkuje na terenie Gminy Wojkowice i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedzający rok, w którym jest przeprowadzana rekrutacja - jako miejsce zamieszkania wskazuje Gminę Wojkowice

a)            kopia pierwszej strony zeznania podatkowego  lub

b)           zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania

o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz wskazania w tym zeznaniu adresu zamieszkania na terenie Gminy Wojkowice lub

c)            urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z kopią pierwszej strony zeznania podatkowego lub

d)           inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego
w Będzinie.

 

4

4.

W rodzinie kandydata występuje bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych

zaświadczenie kuratora sądowego lub opinia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

3

5.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do tego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

a)            oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola lub oddziału przedszkolnego dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola lub szkoły, w której funkcjonują oddziały przedszkolne złożone we wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub

b)           oświadczenie o zgłoszeniu do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole podstawowej jednocześnie dwojga lub więcej dzieci, złożone we wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

 

1

 

Sposób przekazania dokumentów:

Wniosek o przyjęcie kandydata należy pobrać ze strony internetowej przedszkola/Szkoły Podstawowej nr 1 lub z wyznaczonego miejsca przy wejściu do placówki, następnie złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami w przedszkolu/Szkole Podstawowej nr 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „rekrutacja”.

 

Kryteria rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach i Szkoły Podstawowej nr 3
w Wojkowicach:

W roku szkolnym 2022/2023 naukę w klasie I szkoły podstawowej podejmują dzieci  7 letnie (urodzone w 2015r.) objęte obowiązkiem szkolnym lub dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się kryteria określone w Uchwale nr XXVIII.367.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których Gmina Wojkowice jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

 

L.p.

Nazwa kryterium

Dokument określający spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

 

10

2.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów/krewnych

6

3.

Miejsce pracy przynajmniej jednego
z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

3

 

 Obwody Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach i Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach:

L.p.

Nazwa i adres szkoły

Granice obwodu szkoły

1.

Szkoła Podstawowa nr 1
w Wojkowicach,

ul. Jana III Sobieskiego 29,

42-580 Wojkowice

Brzeziny, Cementowa, Długosza, Fabryczna, Fitelberga, Gierymskiego, Głowackiego, Granitowa, Harcerska, Jana III Sobieskiego od nr 1 do nr 163, Karłowicza, Kasprowicza, Kopalniana, Morcinka, Ogrodowa, Paderewskiego, Proletariatu od nr 29 do nr 175 nieparzyste i od nr 58 do nr 176 nr parzyste, Rodzinna, Strażacka, Sucharskiego, Szymanowskiego, , Zacisze, Zaułek.

2.

Szkoła Podstawowa nr 3
w Wojkowicach,

ul. Jana III Sobieskiego 211b, 42-580 Wojkowice

Akacjowa, Dojazdowa, Drzymały, Gałczyńskiego, Jana III Sobieskiego od nr 164 do nr 677, Jaworznik, Kilińskiego, Kossaka, Kosynierów, Kusocińskiego, Makuszyńskiego, Maszyńsko, Nowa, PCK, Piaski, Plaka, Plater, Połaniecka, Proletariatu od nr 1 do nr 27 nieparzyste i od nr 2 do nr 56 nr parzyste, Pułaskiego, Racławicka, Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Spokojna, Spółdzielców, Staffa, Stara, Tetmajera, Zapolskiej, Źrałków.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/9/2022 Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 27 stycznia 2022 r.

 

1) Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek” w Wojkowicach z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 249 oraz przy ul. Źrałków 1 i oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 29:

L.p

Rodzaj czynności  

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

28.02- 25.03.2022 r.

do godz. 1500

09.05. - 27.05.

2022 r.

do godz. 1500

 

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                       w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,

o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy ¹

 

30.03.2022 r.

 

30.05.2022 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

 

05.04.2022 r.

 

01.06.2022 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata/opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

06.04.- 12.04.

2022 r.

do godz. 1500

02.06. - 10.06.

2022 r.

do godz. 1500

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

14.04.2022 r.

 

13.06.2022 r.

 

2) klasy pierwsze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 3
w Wojkowicach:

L.p.

Rodzaj czynności  

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

 

1.

Złożenie wniosku/zgłoszenie o przyjęcie do klas pierwszych szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagą w postępowaniu rekrutacyjnym

28.02- 25.03.2022 r.

do godz. 1500

09.05. - 27.05.

2022 r.

do godz. 1500

 

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klas pierwszych szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy ¹

 

30.03.2022 r.

 

30.05.2022 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

05.04.2022 r.

 

01.06.2022 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata/opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

06.04.- 12.04.

2022 r.

do godz. 1500

02.06. - 10.06.

2022 r.

do godz. 1500

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

14.04.2022 r.

 

13.06.2022 r.

 

¹ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 ustawy,
w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza
te okoliczności w terminie 14 dni.                                                                                                                                                                                                   

Sposób przekazania dokumentów:

Wniosek/zgłoszenie o przyjęcie kandydata należy pobrać ze strony internetowej właściwej szkoły lub
z wyznaczonego miejsca przy wejściu do placówki, następnie złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami do szkoły w zamkniętej kopercie z dopiskiem „rekrutacja”.

do góry
top_baner