• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Oświadczenie w sprawie dostępności

Wojkowice 30 Marca 2020

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta Wojkowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wojkowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 25.05.2006 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.11.2016 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 26.03.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • obsługa standardowych skrótów klawiaturowych

W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas którego odbędzie się komunikacja w języku migowym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym promocja@wojkowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 769 50 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Wojkowice uprzejmie informuje, że 3 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajdują się przy ul Jana III Sobieskiego 290A. W celu umożliwienia wejścia dla osób z niepełnosprawnościami na teren Urzędu Miasta Wojkowice zlokalizowanym przy wejściu głównym podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi dwuskrzydłowe umożliwiające wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

do góry
top_baner