• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Wojkowice 6 Lipca 2020
 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728)

Burmistrz Miasta Wojkowice - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728 – dalej: „PSR 2020”) spisu rolnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Termin składania ofert: do dnia 8 lipca 2020r.

Wymagania wobec kandydatów:

Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020, naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych mających przeprowadzić spis na terenie gminy Wojkowice dokonuje się spośród osób:

 1. pełnoletnich;
 2. zamieszkałych na terenie gminy Wojkowice;
 3. posiadających, co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie.

Kandydat na rachmistrza:

 1. Składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail na potrzeby realizacji procesu naboru i szkolenia kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 2. Zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Szkolenie zakończy się egzaminem. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.
 3. Podlega postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik i jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb, o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata. (Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych).

Rachmistrz terenowy:

 1. Rachmistrz terenowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w PSR 2020, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, dostarczonego mu na podstawie umowy użyczenia mienia. W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze będą realizować wywiady telefoniczne z wykorzystaniem w/w urządzeń.
 2. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn:
 • 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów
  z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
 • 20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych 
  z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

Spis rolny 2020 przeprowadzony będzie w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:

1. Zgłoszenie kandydatury zawierające (druk do pobrania):

 • imiona i nazwisko
 • datę urodzenia
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • oświadczenie o niekaralności

2. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3. klauzula informacyjna.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych”, należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Wojkowice (punkt podawczy) lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Wojkowice
Wydział inwestycji Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalowej
ul. Jana III Sobieskiego 290a 
42-580 Wojkowice

w terminie od 15 czerwca 2020r. do 08 lipca 2020r.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu).
Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym – nr tel. 32 760 20 94.

Burmistrz Miasta Wojkowice
Gminny Komisarz Spisowy
Tomasz Szczerba

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2020-06-17 RODO.pdf
ilość pobrań: 445
RODO.pdf 86.35KB zobacz
pdf 2020-06-17 kwestionariusz zgłoszeniowy +oświadczenie.pdf
ilość pobrań: 508
kwestionariusz zgłoszeniowy +oświadczenie.pdf 126.62KB zobacz

do góry
top_baner