• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Informacja w sprawie sprawozdania podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Gospodarka odpadami 11 Kwietnia 2023

Zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.)  podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań, które przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Sprawozdanie musi zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany,
 • informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;
 • informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
  1. bytowych,
  2. przemysłowych;
 • Informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
  1. bytowych,
  2. przemysłowych

- wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

4a)  informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

 1. z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art.87 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne,
 2. spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. -Prawo wodne;
 • wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnej, jeżeli występuje taka różnica;
 • informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości;
 • datę sporządzenia sprawozdania;
 • podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

Podmiot dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

Wzór sprawozdania można pobrać w wersji PDF lub edytowalnej.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
docx 2023-04-11 wzor-sprawozdania-kwartalnego-nieczystosci-ciekle-od-i-kwartalu-2023-r-.docx
ilość pobrań: 155
wzor-sprawozdania-kwartalnego-nieczystosci-ciekle-od-i-kwartalu-2023-r-.docx 28.15KB -
pdf 2023-04-11 wzor-sprawozdania-kwartalnego-nieczystosci-ciekle-od-i-kwartalu-2023-r-.pdf
ilość pobrań: 192
wzor-sprawozdania-kwartalnego-nieczystosci-ciekle-od-i-kwartalu-2023-r-.pdf 142.29KB zobacz

do góry
top_baner