• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Informacja o uchwale antysmogowej dla województwa śląskiego.

Na terenie województwa śląskiego obowiązuje „uchwała antysmogowa”, przyjęta
w dniu 7 kwietnia 2017 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Uchwała Nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 2624) będąca aktem prawa miejscowego wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaje paliw, których stosowanie jest zakazane.

Zgodnie z § 6 ww. uchwały od 1 września 2017 roku w instalacjach zakazuje się między innymi stosowania:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Ww. uchwała określa również rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia
i zakazy w zakresie ich eksploatacji - wyznaczając okresy przejściowe wymiany obecnie użytkowanych kotłów, niezależnie od rodzaju stosowanego paliwa. 

Zgodnie z zapisami ww. uchwały w przypadku instalacji dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację.

Uchwała wprowadza również ograniczenia w odniesieniu do użytkowanych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (piece, kominki). Zgodnie z zapisami uchwały urządzenia te powinny spełniać wymogi ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Zgodnie z  zapisami uchwały antysmogowej obowiązują 4 terminy wymiany kotłów (klasyfikacja wg wieku kotła na dzień 01.09.2017 r.).

Rok produkcji/rodzaj kotła

2006 i starsze lub kotły bez tabliczki znamionowej

(wiek kotła powyżej 10 lat)

2007-2012

 

(wiek kotła w przedziale od 5 do 10 lat)

2013-2017

 

wiek kotła poniżej 5 lat (od 2013 do 31.08.2017)

Kotły 3 lub klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012

Termin wymiany

31.12.2021

31.12.2023

31.12.2025

31.12.2027

 

(źródło:https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-antysmogowa--praktyczne-zastosowanie-sie-do-zapisow-sposob-postepowania).

 

Więcej informacji w przedmiotowym zakresie, w tym treść „uchwały antysmogowej” dostępnych jest na stronie internetowej www.powietrze.slaskie.pl.

 

Zgodnie z art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U.
z 2024 r. poz. 54) Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych
w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.

 

do góry
top_baner