• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Podatek od nieruchomości na rok 2022

Wojkowice 2 Lutego 2022

STAWKI PODATKOWE NA ROK 2022 r.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2022 r. uległa zmianie na podstawie uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXXVIII.319.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wojkowice.

W 2022 r. obowiązywać będą następujące stawki:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,99 od 1m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,75 od 1ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,52 od 1m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,25 od 1 m² powierzchni;


2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,83 od 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 24,80 od 1m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,40 od 1m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,80 od 1m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, w zależności od rodzaju:

- od garaży w budynkach niemieszkalnych - 8,20 od 1m² powierzchni użytkowej,

- od zabudowań gospodarczych, zajętych na potrzeby własne osób fizycznych (komórki, chlewy, stodoły) - 5,50 od 1m² powierzchni użytkowej,

- od pozostałych - 8,20 od 1m² powierzchni użytkowej.


3) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna
- 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ustęp 1 pkt. 3 i ustęp 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

do góry
top_baner