• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Informacja w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027

Wojkowice 14 Lutego 2024

Informacja w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027

WYBORY ŁAWNIKÓW 2024-2027

W związku z utworzeniem z dniem 1 października 2023r. Sądu Rejonowego w Czeladzi, Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu zwrócił się do Rady Miasta w Wojkowicach z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027:

- do Sądu Rejonowego w Czeladzi - 1 ławnik  z zakresu innego niż prawo pracy


TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW


Termin zgłaszania kandydatów upływa 18 marca 2024 roku.
 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM


Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
 

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

     Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 


KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych )
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie 
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
   a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań
  do wykonywania funkcji ławnika.
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Ponadto do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodową, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa.

Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

 • imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób -
  gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata
 na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.


OPŁATY


Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć  ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub  zaświadczenia  innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.


GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY


Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami można odbierać, po czym wypełnione składać :

- w Urzędzie Miasta Wojkowice,42- 580 Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a,  I piętro, pokój nr 15 -  Biuro Rady Miasta, w godzinach :

 • poniedziałek 7:00-16:30
 • wtorek-czwartek 7:00-14:30
 • piątek 7:00-12:00

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta w Wojkowicach po 18 marca 2024 r. , a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

do góry
top_baner