• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie

Wojkowice 12 Lutego 2020
 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie (IV) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie.

Środki Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie na realizację projektu: 6 429 382,10 złotych, w tym 5 464 974,79 zł wkład EFS.

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem: 457 osób powyżej 30 roku życia*, zarejestrowanych w PUP Będzin, zwłaszcza tych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • kobiety,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • długotrwale bezrobotne,
 • o niskich kwalifikacjach;

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:

 • Pośrednictwo pracy – 457 osób;
 • Staże – 223 osób, w tym 100 objętych zwrotem kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem oraz 40 objętych refundacją kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnymi;
 • Prace interwencyjne – 40 osób;
 • Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności – 132 osoby;
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 62 osób.

Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 45% uczestników/uczestniczek w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci reemigranci) oraz 60% uczestników/uczestniczek nie należących do wyżej wymienionej grupy podejmie pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A pokój 203 lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 9203

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne, w szczególności kobiety oraz pracodawców do udziału w projekcie.

*wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia, co oznacza, iż wsparciem mogą być objęte osoby powyżej 30 roku życia tj. osoby               od dnia ukończenia 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)

do góry
top_baner