do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt - Cz:
  7.00 - 15.00,
  Pt:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb
Strona główna Aktualności
10 stycznia 2017
kategoria:
Wojkowice
 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. uległa zmianie na podstawie uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVI.336.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wojkowice.

W 2017 roku obowiązywać będą następujące stawki:

- od gruntów:

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1m² powierzchni,
• pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,04 zł od 1ha powierzchni,
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1m² powierzchni,
• niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego –
2,98 zł od 1 m² powierzchni;

- od budynków lub ich części:

• mieszkalnych – 0,72 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
21,92 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,10 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
• związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,29 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, w zależności od rodzaju:
- od garaży w budynkach niemieszkalnych – 7,12 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- od zabudowań gospodarczych, zajętych na potrzeby własne osób fizycznych (komórki, chlewy, stodoły) – 4,75 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- od pozostałych – 7,12 zł od 1m² powierzchni użytkowej.

– od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna -2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ustęp 1 pkt. 3 i ustęp 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Obowiązująca w 2016 r. stawka opłaty od posiadania psa nie uległa zmianie i wynosić będzie w 2017 r. - 12 zł rocznie.
Stawki podatkowe podatku od środków transportowych uległy zmianie zgodnie
z Uchwałą nr XXVI.337.2016 z dnia 28 listopada 2016 r.

W 2017 r. obowiązywać będą następujące stawki:

1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Wojkowice od 1 stycznia 2017 roku w następującej wysokości:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 804,00 zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 340,00 zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 550,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, liczbie osi i rodzaju zawieszenia:
a) pojazd posiadający dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
- od 12 ton do mniej niż 15 ton – 1 580,00zł;
- od 15 ton – 1 660,00 zł;
b) pojazd posiadający dwie osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
- od 12 ton do mniej niż 15 ton – 1 640,00 zł;
- od 15 ton – 1 740,00 zł;
c) pojazd posiadający trzy osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
- od 12 ton do mniej niż 23 ton – 1 980,00 zł;
- od 23 ton – 2 160,00 zł;
d) pojazd posiadający trzy osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
- od 12 ton do mniej niż 23 ton – 2 120,00 zł;
- od 23 ton – 2 320,00 zł;
e) pojazd posiadający cztery osie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
- od 12 ton do mniej niż 29 ton – 2 540,00 zł;
- od 29 ton – 2 740,00 zł;
f) pojazd posiadający cztery osie i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
- od 12 ton do mniej niż 29 ton – 2 752,00 zł;
- od 29 ton – 3 056,00 zł;
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1 362,00 zł;

4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:
a) pojazd posiadający dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
- od 12 ton do 36 ton – 1 840,00 zł;
- powyżej 36 ton – 1 960,00 zł;
b) pojazd posiadający dwie osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
- od 12 ton do 36 ton – 1 960,00 zł;
- powyżej 36 ton – 2 200,00 zł;
c) pojazd posiadający trzy osie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
- od 12 ton do mniej niż 40 ton – 2 200,00 zł.
- od 40 ton – 2 396,00 zł;
d) pojazd posiadający trzy osie i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
- od 12 ton do mniej niż 40 ton – 2 374,00 zł;
- od 40 ton – 3 050,00 zł;

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1 210,00 zł;

6) od przyczep i naczep, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów oraz rodzaju zawieszenia:
a) pojazdy jednoosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
- od 12 ton do mniej niż 25 ton – 970,00 zł;
- od 25 ton – 1 680,00 zł;
b) pojazdy jednoosiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
- od 12 ton do mniej niż 25 ton – 1 270,00 zł;
- od 25 ton – 1 760,00 zł.;
c) pojazdy dwuosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
- od 12 ton do mniej niż 33 ton – 1 450,00 zł;
- od 33 ton do mniej niż 38 ton – 1 634,00 zł;
- od 38 ton – 1 880,00 zł;
d) pojazdy dwuosiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
- od 12 ton do mniej niż 33 ton – 1 460,00 zł;
- od 33 ton do mniej niż 38 ton – 1 634,00 zł;
- od 38 ton – 2 374,00 zł;
e) pojazdy trzyosiowe i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
- od 12 ton do mniej niż 38 ton – 1 720,00 zł;
- od 38 ton – 2 100,00 zł;
f) pojazdy trzyosiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
- od 12 ton do mniej niż 38 ton – 1 810,00 zł;
- od 38 ton – 2 268,00 zł;

7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia (poza miejscem kierowcy):
a) do 15 miejsc włącznie – 860,00 zł;
b) od 16 do 29 miejsc włącznie – 1 460,00 zł;
c) od 30 miejsc – 2 320,00 zł.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H