do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt - Cz:
  7.00 - 15.00,
  Pt:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb
Strona główna Aktualności
22 stycznia 2018
kategoria:
Wojkowice

STAWKI PODATKOWE NA 2018 r.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. uległa zmianie na podstawie uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XL.482.2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wojkowice.

W 2018 r. obowiązywać będą następujące stawki:

- od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1m² powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,20 zł od 1ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1m² powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
  9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
  o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
  a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego –
  3,00 zł od 1 m² powierzchni;

- od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,74 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  22,50 zł
  od 1m² powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
  o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,39 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, w zależności od rodzaju:

- od garaży w budynkach niemieszkalnych – 7,12 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

- od zabudowań gospodarczych, zajętych na potrzeby własne osób fizycznych (komórki, chlewy, stodoły) – 4,75 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

- od pozostałych – 7,12 zł od 1m² powierzchni użytkowej.

 • od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna -2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ustęp 1 pkt. 3 i ustęp 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Obowiązująca w 2017 r. stawka opłaty od posiadania psa nie uległa zmianie i wynosić będzie
w 2018 r. - 12 zł rocznie.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H