do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt - Cz:
  7.00 - 15.00,
  Pt:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb
Strona główna Aktualności
21 lutego 2017
kategoria:
Wojkowice
 

 

Zasady i kryteria naboru do placówek oświatowych zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 59), zwanej dalej ustawą oraz pozostałe kryteria określone w uchwałach Rady Miasta Wojkowice i Zarządzeniu nr 23/2017 Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 20 lutego 2017 r.

 

 

Rekrutacja do Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek” i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1:

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice/prawni opiekunowie składają jedynie deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna kandydata.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 Ustawy:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole, albo oddział przedszkolny w szkole nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów, określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXVIII.366.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 stycznia 2017 r.:

 

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 1 i 3:

W roku szkolnym 2017/2018 naukę w klasie I szkoły podstawowej podejmują dzieci urodzone w 2010 r.

Na wniosek rodziców naukę mogą podjąć dzieci urodzone w 2011 r., które uzyskały pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieci, które odbyły obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuję się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie wniosku/zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, określone w Uchwale nr XXVIII.367.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 stycznia 2017 r.

 

 

 Obwody Szkoły Podstawowej nr 1 i 3:

 
 
 
 

Harmonogram rekrutacyjny oraz postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2017 Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 20 lutego 2017 r.

1) Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek” z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 249 i oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1:

 

2) Szkoła Podstawowa nr 1 i 3:

 

¹ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 59)

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 ustawy, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 Informację przygotowała: Edyta Hudala

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H