do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt - Cz:
  7.00 - 15.00,
  Pt:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb
Strona główna Aktualności
19 czerwca 2017
kategoria:
Wojkowice

Z dniem 17 czerwca 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące usuwania drzew, wprowadzone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

            Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy osób fizycznych, które do tej pory mogły usuwać drzewa z terenu nieruchomości będących ich własnością – bez zezwolenia (o ile wycinka nie miała związku z działalnością gospodarczą). Obecnie, taki właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać właściwemu organowi (burmistrzowi) zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1)  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organ, który otrzyma ww. zgłoszenie (burmistrz), w terminie 21 dni dokona oględzin drzew nim objętych, ustalając m.in.  nazwy gatunków drzew i obwody ich pni. Z oględzin sporządza się protokół. Następnie, w terminie 14 dni od dnia oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw do zgłoszenia zamiaru wycinki drzew, przy czym za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. Usunięcie drzew będzie mogło zatem nastąpić, jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony w tym terminie. Przed upływem ww. 14 dni, może zostać wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Ewentualny sprzeciw organu do ww. zgłoszenia, stanowi jednocześnie podstawę do wystąpienia przez osobę fizyczną z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

 

Usunięcie drzew objętych przyjętym zgłoszeniem, może nastąpić w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin. Po upływie tego terminu należy ponownie zgłosić zamiar usunięcia drzew.

 

Ważne: jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin drzewa, wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, burmistrz, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa uwzględniając przy tym dane ustalone na podstawie oględzin.

Usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa powyżej i bez zezwolenia, a także  usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu 14 dni od przeprowadzenia oględzin, daje podstawę do wymierzenia przez organ administracyjnej kary pieniężnej.

Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją przepisów ustawy o ochronie przyrody, nie wymaga zgłoszenia ani uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, wycinka drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: cm nie przekracza:

- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H