do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt - Cz:
  7.00 - 15.00,
  Pt:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb
Zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Wojkowice i jednostek podległychZmiana lokalizacji przystanków autobusowychPODATKIKORONAWIRUS - SPRAWDŹ KOMUNIKATY!
Strona główna Informator Edukacja Rekrutacja 2018/2019

REKRUTACJA 2018/2019

Kryteria i terminy rekrutacji do Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek”, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojkowice.

Burmistrz Miasta Wojkowice informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojkowice w roku szkolnym 2018/2019, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych. 

Kryteria rekrutacji do Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek” i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1:

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego:

- postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka,

- podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

- do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów,

- oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe),

- wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku,

- Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do Burmistrza Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka,
  o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu Burmistrz Miasta:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.).

O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz Miasta informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

- w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59):

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole, albo oddział przedszkolny w szkole nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów, określone przez organ prowadzący w

Uchwale Nr XXX.380.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 marca 2017 r.:

Kryteria rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach i Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach:

W roku szkolnym 2018/2019 naukę w klasie I szkoły podstawowej podejmują dzieci  7 letnie (urodzone w 2011r.) objęte obowiązkiem szkolnym lub dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie wniosku/zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący, określone w Uchwale nr XXVIII.367.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 stycznia 2017 r.:

 Obwody Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach i Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2018 Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 30 stycznia 2018 r.

1) Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek” w Wojkowicach z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 249 oraz przy ul. Źrałków 1 i oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 29:

2) klasy pierwsze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach:

¹ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx rekrutacja 77.8KB pobierz plik: rekrutacja

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H