Stawki podatkowe na 2014 r.

Stawki podatkowe na 2014 r.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2014r. uległa zmianie na podstawie uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLIV/408/2013 z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wojkowice.

W 2014 r. obowiązywać będą następujące stawki:

- od gruntów:

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,86 zł od 1m² powierzchni,

• pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,00 zł od 1ha powierzchni,

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1m² powierzchni,

- od budynków lub ich części:

• mieszkalnych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,70 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza i leśna oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,70 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,25 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, w zależności od rodzaju:

- od garaży w budynkach niemieszkalnych – 7,05 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

- od zabudowań gospodarczych, zajętych potrzeby własne osób fizycznych (komórki, chlewy, stodoły) – 4,70 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

- od pozostałych – 7,05 zł od 1m² powierzchni użytkowej.

Obowiązująca w 2013r. stawka opłaty od posiadania psa nie uległa zmianie i wynosić będzie w 2014r. - 12 zł rocznie.

Mocą uchwały nr XLIV/409/2013 z dnia 25 listopada 2013 r., Rada Miasta Wojkowice ustaliła stawki podatku od środków transportowych na rok 2014; stawki wzrosły w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2013 o 5 %.

Inne wiadomości