do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/gospodarka_odpadami/terminarz_wdrazania_systemu
Drukuj grafikę : tak / nie

Terminarz wdrażania systemu

Tabela terminarza
TerminDziałanie

od 1.01.2012r.

Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorcy nie posiadający zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, mogą prowadzić tego rodzaju działalność, wyłącznie po uzyskaniu wpisu do ww. rejestru. Pozostali przedsiębiorcy posiadający w dniu 1.01.2012r. ważne ww. zezwolenia, mogą w okresie 12 miesięcy działać na podstawie tych zezwoleń, mogą również uzyskać wpis do rejestru.

do 30.04.2012r. dalej - po każdym kolejnym kwartale

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych składają wg nowych zasad sprawozdania z gospodarowania odpadami komunalnymi.

do 31.12.2012r.

Podjęcie przez Radę Miasta pakietu uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami:

  1. uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od liczby mieszkańców, od ilości zużytej wody, od powierzchni lokalu mieszkalnego, lub od gospodarstwa) oraz ustalenie stawki takiej opłaty,
  2. uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmującej objaśnienia o sposobie jej wypełnienia wraz z pouczeniem, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji,
  4. uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności: ilość odbieranych odpadów komunalnych, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  5. uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

w terminie 6 miesięcy od uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Data uchwalenia – 24.08.2012r.

Podjęcie przez Radę Miasta uchwały, dostosowującej regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Dotychczasowe regulaminy tracą ważność z dniem 31.12.2012r.

od 1.01.2013r.

Wszyscy przedsiębiorcy, prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obowiązani są posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej.

do 31.03.2013r.

Burmistrz składa sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

zgodnie z postanowieniami stosownej uchwały

Właściciele nieruchomości składają do urzędu pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

od 1.07.2013r.

Podmiot działający na podstawie umowy z Gminą, wyłoniony w drodze przetargu, odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

od 1.07.2013r. - w terminach ustalonych stosowną uchwałą

Właściciele nieruchomości wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto gminy.