do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/gospodarka_odpadami/najczesciej_zadawane_pytania
Drukuj grafikę : tak / nie

Najczęściej zadawane pytania

Kto wymyślił nowe zasady gospodarowania odpadami i po co zmieniać system, który teraz funkcjonuje?

Zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przygotowało Ministerstwo Środowiska, a następnie uchwalił parlament i zatwierdził Prezydent RP. Samorządy muszą wdrożyć nowy system najpóźniej do 30 czerwca 2013r. Ideą ustawy jest eliminacja dzikich wysypisk oraz zagospodarowanie wszystkich wytwarzanych odpadów. Nowe prawo ma zobowiązać do segregowania śmieci wszystkich mieszkańców, również mieszkańców zabudowy wielorodzinnej.

Mam już umowę na wywóz śmieci. Czy nowe przepisy także mnie obejmują?

Tak; nowy system obejmuje wszystkich mieszkańców zamieszkujących na terenie Miasta Wojkowice, również tych, którzy mają zawartą umowę na wywóz śmieci. Od 1 lipca 2013r. mieszkaniec nie będzie samodzielnie wybierać firmy odbierającej śmieci. Miasto w drodze przetargu dokona wyboru firmy odbierającej odpady od wszystkich mieszkańców. Mieszkańcy i zarządcy winni wypowiedzieć dotychczasowe umowy.

Jakie opłaty będą ponosić mieszkańcy Wojkowic?

Od 1 lipca 2013r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 12 zł miesięcznie od osoby. W przypadku kiedy mieszkaniec nie segreguje odpadów, stawka wynosi 16 zł.

Opłata będzie wnoszona w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Miasta Wojkowice.

Gdzie i kiedy należy złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Wzór deklaracji będzie dostarczony do mieszkańców w pierwszym kwartale roku 2013. Dodatkowo będzie można go pobrać w punkcie informacyjnym lub ze strony internetowej Urzędu Miasta. Wypełniony i podpisany dokument należy dostarczyć do Urzędu do 15 kwietnia 2013r.

Co się stanie jeśli nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?

Wówczas Miasto będzie uprawnione do wydania decyzji określającej wysokość opłaty.

Co w przypadku kiedy nie będę płacił za odpady?

Organ podatkowy wyda decyzję określającą wysokość zaległości z tytułu opłaty, a następnie wszczęta zostanie egzekucja.

Czego mogę oczekiwać w zamian za opłatę?

Mieszkam w domu jednorodzinnym. Jak często będą odbierane odpady?

Częstotliwość odbierania odpadów uzależniona będzie od ich rodzaju:

Mieszkam w bloku. Jak często będą odbierane odpady?

Częstotliwość odbierania odpadów uzależniona będzie od ich rodzaju:

Skąd się wzięła taka stawka opłaty?

W obecnie obowiązującym systemie mieszkańcy płacą jedynie za odbiór i składowanie zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast Urząd Miasta ponosi koszty odbioru i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie. Według nowych przepisów, koszty całego systemu poniosą właściciele nieruchomości. Dodatkowo ustawodawca wprowadził nowe obowiązki i zadania w gospodarce odpadami, których wcześniej nie było. Od 1 lipca 2013r., system będzie obejmował m.in. odbiór i zagospodarowanie dodatkowych rodzajów odpadów, tj. niezbieranych dotąd selektywnie. Oznacza to, że poza selektywną zbiórką papieru, szkła, tworzyw sztucznych, złomu, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektro- w tym baterii i odpadów w postaci przeterminowanych lekarstw, będziemy mieli obowiązek zbierać selektywnie dodatkowo: odpady zielone, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, po napojach, sokach itp.), odpady niebezpieczne znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych, gruz remontowy i inne. Ww. odpady, muszą zostać zebrane w znacznych ilościach i odpowiednio zagospodarowane w przeznaczonych do tego instalacjach (składowanie jest ostatecznością), w przeciwnym razie narażeni będziemy na kary z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingów odpadów. Wszystkie wymienione elementy wiążą się bezpośrednio ze zwiększeniem zakresu i rodzaju usług świadczonych przez przedsiębiorców odbierających odpady i to w największym stopniu znajduje odzwierciedlenie w stawce opłaty za gospodarowanie odpadami.