do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt - Cz:
  7.00 - 15.00,
  Pt:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb
W związku z licznymi ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi zachęcamy do śledzenia komunikatów publikowanych na stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Strona główna Gospodarka Odpadami
24 kwietnia 2015
kategoria:
Odpady

 

I.      Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wojkowice

 

 

1.      Liczba mieszkańców Gminy Wojkowice

 

Liczba mieszkańców gminy w roku rozliczeniowym, wg danych z ewidencji ludności :

8992 mieszkańców ogółem ( zameldowanych na pobyt stały -8799; zameldowanych na pobyt czasowy – 193).

 

2.      Nieruchomości objęte systemem

 

Gmina Wojkowice objęła systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkie nieruchomości

położone w granicach administracyjnych, na których zamieszkują mieszkańcy. Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne wynosi – 1979 (nieruchomości zamieszkałe – 1881; nieruchomości nie zamieszkałe – 98)

 

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zbierają odpadów w sposób selektywny wyniosła – 42.

 

Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady nie zostały objęte zorganizowanym przez Gminę odbiorem odpadów. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z tych nieruchomości zajmują się przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Miasta Wojkowice na podstawie umów cywilno - prawnych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych.

Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza miasta Wojkowice posiada

20 przedsiębiorców z czego 9 posiada aktywne umowy z właścicielami nieruchomości.

3.      Opis systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

 

System funkcjonuje zgodnie z następującymi uchwałami Rady Miasta Wojkowice:

1.      Uchwała nr XLVII/444/2014 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Wojkowice (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pozycja 1259 z dnia 4 marca 2014)

2.      Uchwala nr XLVII/447/2014 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wojkowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pozycja 1262 z dnia 4 marca 2014)

3.      Uchwała nr XXXII/291/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 18 grudnia 2012r.w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Wojkowice.

4.      Uchwala Nr V.36..2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 16 lutego 2015 w sprawie metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.      Uchwala nr V.37.2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W I półroczu 2014r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych świadczył Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach – Przedsiębiorca wyłoniony w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w czerwcu 2013r. Umowa z tym Przedsiębiorcą zakończyła się 30 czerwca 2014r.

 

Od 1 lipca 2014r. nastąpiła zmiana Przedsiębiorcy świadczącego usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Wojkowice. Usługi w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów świadczy nowy Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego PZOM STRACH Sp. z o. Spółka komandytowa. Tym razem umowa została podpisana na trzy lata – od 1 lipca 2014r do 31 czerwca 2015r.

 

W ustanowionym na terenie gminy systemie gospodarki odpadami obowiązuje system selektywnego zbierania i odbierania odpadów w następującym zakresie:

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, w tym opakowania ulegające biodegradacji, zbierane łącznie z papierem;

- odpady komunalne ze szkła;

- selektywnie zbierane odpady komunalne z papieru w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

- selektywnie zbierane odpady komunalne w postaci tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe;

- selektywnie zbierane odpady z metalu;

- meble i inne odpady wielkogabarytowe;

- przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe;

- zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- odpady budowlane i remontowe (odbiór w ramach opłaty został ograniczony do 2 m3/rok/gospodarstwo)

- zużyte opony.

Pozostałe odpady powstające w gospodarstwach domowych zbierane i odbierane są jako odpady zmieszane.

Odpady zmieszane, oraz odpady zbierane selektywnie w postaci odpadów ulegających biodegradacji, szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metalu, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów remontowo-budowlanych oraz opon, odbierane są od właścicieli nieruchomości bezpośrednio sprzed nieruchomości.

Odpady w postaci przeterminowanych leków oraz zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych zbierane są w punktach zbiorki (specjalistycznych pojemnikach) zlokalizowanych na terenie miasta w obiektach użyteczności publicznej.

Odpady niebezpieczne w postaci chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych oraz opakowań po nich zbierane są w Mobilnych Punktach Odbioru Odpadów Niebezpiecznych organizowanych przez Przedsiębiorcę z którym Gmina zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

 

 

Ilości odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców Gminy Wojkowice w 2014r.

 

 

 

W porównaniu do ilości odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wojkowice w 3013r nastąpił znaczny wzrost ilości odebranych odpadów ogółem:

- w 2013r odebrano 3704,6 Mg odpadów, w 2014r. 4305,5 Mg co stanowi wzrost o około 22%.

Bezpośrednią przyczyną tak dużego wzrostu odebranych odpadów komunalnych jest rozwój selektywnej zbiórki, zwłaszcza uzupełnienie wprowadzonego w od 1 lipca 2013r. systemu gospodarowania odpadami o selektywny odbiór odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych oraz gruzu budowlanego. Świadczy o tym porównanie ilości selektywnie odebranych odpadów komunalnych, a zwłaszcza odpadów ulegających biodegradacji, i odpadów remontowych (gruzu), i tak:

- w 2013r. selektywnie odebrano 867,7 Mg odpadów, w 2014r. 1558,2Mg, w tym:

- w 2013r. selektywnie odebrano 322,4 Mg odpadów remontowych (gruzu), w 2014r. 646,6 Mg;

- w 2013r. selektywnie odebrano 98,3 Mg odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych natomiast w 2014r. – 405,7 Mg.

 

Ilość odbieranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w porównaniu do roku 2013 nie uległa zasadniczym zmianą, a nawet nastąpiło nieznaczne obniżenie ilości odebranych w 2014r. odpadów zmieszanych i tak:

- w 2013r. odebrano 2836,9 Mg odpadów zmieszanych natomiast w 2014r. 2747,3 - Mg

 

 

II Sposób zagospodarowania odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych:

 

Odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wojkowice zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywane są do instalacji regionalnych lub instalacji zastępczych regionu II Gospodarki Odpadami wyszczególnionych w Uchwale Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”

 

 

Instalacja, do której przekazano odpady

Kod odpadu

Nazwa odpadu

Masa odpadów (Mg)

Rodzaj instalacji

1

2

3

4

5

Instalacja MBP, adres instalacji: ul. Cmentarna 19f, 41-800 Zabrze; Zarządzający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

214,89

 

 

 

Instalacja regionalna

Instalacja MBP: ul Główna 144A, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Podmiot zarządzający: ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (poprzednio:

Zakład Przetwarzania Odpadów LIPÓWKA II), ul. Starocmentarna 2, 42-530 Dabrowa Górnicza

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

28,60

 

 

 

Instalacja regionalna

Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych.

Dwusitowy przesiewacz (mobilny) do mechanicznej obróbki odpadów; RECYKLING Wojkowice, ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice; Zarządzający: Recykling Wojkowice, Sp. z o.o., ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice  

 

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1067,14

 

 

 

 

Instalacja zastępcza

Instalacja do produkcji paliw alternatywnych; RREMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Oddział Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20,60

 

 

Instalacja zastępcza

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnego zbierania; adres instalacji: ul. Laryszowska, 42-600 Tarnowskie Góry; Podmiot zarządzający: Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

81,57

 

 

Instalacja zastępcza

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

Ul.Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie, Zarządzający:

BM Recykling Sp. z o.o., ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

124,70

 

 

 

 

 

 

Instalacja zastępcza

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych; adres instalacji: ul. Zakładowa 2, 41-940 Piekary Śląskie; Zarządzający: Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta, Waldemar Strach, Konopiska, ul. Spółdzielcza 1 42-274 Konopiska

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1186,01

 

 

 

Instalacja zastępcza

Kompostowania w Piekarach Śląskich, ul. Sadowskiego;

Zarządzający: P.P.H.U. „SOWEX” Sp. z o.o., ul. Stalowa 3/6a, 41-200 Sosnowiec

20 01 01

Odpady ulegające biodegradacji

405,72

 

Instalacja zastępcza

Składowisko odpadów komunalnych; adres instalacji: ul. Laryszowska, 42-600 Tarnowskie Góry; Podmiot zarządzający: Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

20,27

 

 

 

Instalacja zastępcza

Składowisko odpadów komunalnych w Bytomiu, Al. Jana Pawła II 10; Zarządzający: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, 41-902 Bytom

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

851,01

 

 

 

Instalacja zastępcza

Składowisko odpadów komunalnych w Siemianowicach Śląskich, ul. Zwycięstwa 4; Zarządzający: LANDECO Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

0,40

 

 

 

Instalacja zastępcza

Składowisko odpadów komunalnych w Świętochłowicach, ul. Wojska Polskiego; Zarządzający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

0,90

 

 

Instalacja zastępcza

 

Z wszystkich odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy zmieszanych odpadów komunalnych 8,9 % trafiło do instalacji regionalnych regionu II gospodarki odpadami województwa śląskiego. Pozostałe odpady zostały przekazane przez Przedsiębiorców do instalacji zastępczych.

Większość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w I półroczu 2014r. zostało przekazanych na składowisko odpadów wyposażone w dwusitowy przesiewacz (mobilny) do mechanicznej obróbki odpadów zarządzane przez „Recykling Wojkowice” Sp. z o.o. przy ul. Długosza 27, - instalacja zastępcza regionu II gospodarki odpadami, natomiast w II półroczu 2014r. do sortowni odpadów komunalnych zmieszanych; adres instalacji: ul. Zakładowa 2, 41-940 Piekary Śląskie; Zarządzający: Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta, Waldemar Strach, Konopiska, ul. Spółdzielcza 1 42-274 Konopisk i instalacja zastępcza regionu II gospodarki odpadami.

            Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt powstania w Reginie II gospodarki odpadami komunalnymi instalacji regionalnych, które posiadają wolne moce przerobowe do przyjmowania odpadów zmieszanych oraz odpadów zielonych, koniecznym jest podjęcie działań zmierzających do przymuszenia Przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wojkowice do przekazywanie odebranych odpadów do zagospodarowania w instalacjach regionalnych.

Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych stanowi wymóg Art. 9e, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1399 ze zmianami).

 

III Analiza stopnia wywiązania się z wymogów prawnych w zakresie poziomów zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

1.    Sposób obliczania poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz poziomy konieczne do osiągnięcia do roku 2020 określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U.2012.676).

 

Osiągnięty przez Gminę Wojkowice w 2014r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych na składowisko – wynosi 0%.

 

Sposób obliczania poziomu:

 

            M OUBR x 100

T R = --------------------- (%)

            OUBR 1995

gdzie:

T R –osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania;

M OUBR – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, (mg)

OUB 1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r.

 

M OUBR oblicza się wg wzoru:

M OUBR = (M MR x U M) + (M SR x U W) +(M BR x 0,52) (Mg)

Gdzie:

M MR – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze miasta w roku rozliczeniowym przekazanych do składowania, (Mg) – w 2014r. nie przekazano zmieszanych odpadów z terenu gminy Wojkowice bezpośrednio do składowania; M Mr =0;

U M – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych dla miast wynoszący 0,57;

M SR – masa selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania; (Mg) - w 2014r. nie przekazano selektywnie zabranych odpadów ulegających biodegradacji z terenu gminy Wojkowice do składowania; M SR =0;

U S – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji

 

M OUBR dla gminy Wojkowice w 2014r = (0 x 0,57) + (0 x U W) +(0 x 0,52) (Mg) = 0

 

OUBR 1995 oblicza się wg wzoru:

 

OUB R = OUB 1995 x P R/ 100 (Mg)

gdzie:

OUB 1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r. (Mg) = liczba mieszkańców gminy w 1995r na obszarze gminy według danych GUS – (dla gminy Wojkowice – 10245 osób) razy 0,155 = 1587,9 Mg

P R – poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ( 2014r – 50%)

 

OUB R dla gminy Wojkowice = 1587,9 x 50 / 100 (Mg) = 794 Mg

 

 

T R = 0 x 100 / 794 Mg = 0%

Wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. został przez Gminę Wojkowice w 2014r osiągnięty

 

Wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. (Dz.U. 2012.676) wynoszą:

 

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. (%)

75

50

50

50

45

45

40

40

35

 

2.    Sposób obliczania osiągniętych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych a także konieczne do osiągnięcia przez gminy poziomy określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2012.645)

 

Osiągnięty w 2014r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – wyniósł 36%

 

Sposób obliczania:

 

P pmts = M r pmts / M w pmts x 100%

 

gdzie:

P pmts – poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, wyrazona w %

 

M r pmts – łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowaniu do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg. (Na terenie gminy Wojkowice w 2014r – 357,6 Mg)

 

Ilość odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła odebranych selektywnie i przekazanych do recyklingu z terenu gminy Wojkowice w 2014r.

 

kod i nazwa odpadu

Masa odpadów odebranych selektywnie

masa odpadów przekazanych do recyklingu

kod i nazwa odpadu

Masa odpadów odebranych selektywnie

masa odpadów przekazanych do recyklingu

RAZEM -masa odpadów odebranych selektywnie

RAZEM -masa odpadów przekazanych do recyklingu

20 01 39 Tworzywa sztuczne

58,6

32,6

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

66,1

42,9

124,7

75,6

20 01 01 Papier i tektura

35,7

31,8

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

51,2

34,5

86,9

66,3

20 01 02 Szkło

87,9

83,5

15 01 07 Opakowania ze szkła

88,4

73,9

176,3

157,5

20 01 40 Metale

3,1

3,0

15 01 04 Opakowania z metali

4,1

4,1

7,2

7,1

Razam

185,3

151,0

 

209,7

155,5

395,0

306,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W obliczeniach uwzględniono także masę odpadów opakowaniowych z papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła wysegregowanych w instalacjach ze zmieszanych odpadów komunalnych – 51,2 Mg

 

Mw pmts – łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg , obliczona na postawie wzoru:

Lczba mieszkańców gminy (8992 –stan na koniec 2014r) razy masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa (0,341 Mg) razy udział łączny odpadów papiru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych wg KPGO – 32,4%. – 993,3 Mg

 

P pmts = 357,6 MG / 993,5 Mg x 100% = 36 %

Wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w 2014r został osiągnięty.

 

Wymagane do osiągnięcia poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz.U.2012.645) wynoszą:

 

 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%)

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

 

 

 

3.    Osiągnięty w 2014r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i remontowych – 100%

 

Sposób obliczania:

 

Pbr = Mrbr/ Mw br x 100%

 

gdzie:

Pbr – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wyrażona w %

 

Mr br - łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych poddanych recyklingowi, przygotowaniu do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi innymi metodami, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg;

Mw br – łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg.

 

Ilość odpadów innych niż niebezpieczne budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych

 

 

 

 

 

Kod odebranych odpadów

Rodzaj odebranych odpdów

Łączna masa odebranych odpadów (Mg)

Masa odpadów poddanych odzyskowi innymi metodami niż recykling i ponowne użycie (Mg)

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - R12

34,6

34,6

17 01 02

gruz ceglany

176,8

176,8

17 01 01

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

430,7

430,7

17 01 03

Odpady innych materiałow ceramicznych ielementów wyposażenia

4,5

4,5

RAZEM

 

 

646,6

646,60

 

Pbr = 646,6Mg / 646,6 Mg x 100% = 100%

Wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2014r został przez Gminę Wojkowice osiągnięty.

 

 

IV. Analiza finansowa systemu gospodarowania odpadami

Poniesiony koszt na funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014r.

 

 

 

 

 

okres obowiązywania systemu

 

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów

 

Koszty administracyjne obsługi systemu

 

 

Razem koszt odbioru i zagospodarowania odpadów wraz z kosztami administracyjnymi obsługi systemu

ilość zadeklarowanych osób

Od 1 lipca do 31.12 2013r.

276 758,78

70 026,00

346 784,78

8 016,00

0d 1 stycznia do 30 czerwca 2014r.

298 380,06

56 036,00

354 416,06

8 149,0

0d 1 lipca do 31 grudnia 2014r.

579 421,77

63 549,00

642 970,77

8 124,00

RAZEM

1 154 560,61

189 611,00

1 344 171,61

 

 

 

Analiza zgodności systemu gospodarki odpadami z przepisami prawa.

 

W obecnym stanie prawnym system gospodarki odpadami wprowadzony na terenie gminy Wojkowice jest zgodny w obowiązującymi przepisami ustawy oraz wydanymi na jej podstawie przepisami prawa miejscowego.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.87) wprowadziła szereg zmian, które będą musiały znaleźć odzwierciedlanie w zmianach systemu gospodarowania odpadami.

Do najważniejszych należą:

-doprecyzowano pojęcie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), poprzez wskazanie, że mają one charakter stacjonarny – co jednoznacznie przesądza, że mobilne formy zbierania odpadów nie mogą być potraktowane jako wypełnienie obowiązku utworzenia PSZOK przez gminę, został określony także minimalny zakres odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK – przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

- przy ustalaniu stawek za gospodarowanie odpadami ma następuje odwrócenie podejścia, podstawową stawką jest stawka opłaty za odpady zbierane selektywnie, natomiast określa się wyższą stawkę opłaty w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów.

- uchylone zostały przepisy dotyczące egzekucji przez wójta, burmistrza lub prezydenta należności z tytułu opłat,

- zgodnie z nowelizacją za pobraną opłatę gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów, przy czym częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów oraz odpadów biodegradowalnych nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie,

- zmienia się również częstotliwość składania sprawozdań przez przedsiębiorców.

 

Zapisy wprowadzone powyższą zmianą ustawy muszą zostać uwzględnione w wydanych na podstawie ustawy przepisach prawa miejscowego – tj. Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojkowice, uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wojkowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę oraz uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Wojkowice.

Dotychczasowe akty prawa miejscowego zgodnie z ustawą zmieniającą zachowują swoją moc na okres jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 18 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy, tj. do końca lipca 2016r.

Z uwagi na brak na terenie Gminy Wojkowice stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w celu spełnienia wymogu ustawowego konieczne jest podjęcie działań zmierzających do budowy przez Gminę takiego obiektu. W 2015r. w Budżecie miasta zarezerwowana została kwota 40.000,0 zł na wykonanie projektu budowlanego.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H