do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt - Cz:
  7.00 - 15.00,
  Pt:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb
W związku z licznymi ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi zachęcamy do śledzenia komunikatów publikowanych na stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Strona główna Gospodarka Odpadami
26 kwietnia 2016
kategoria:
OdpadyZgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 250 z późn. zmianami) Gminy mają obowiązek dokonania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 9tb, ust1 ustawy analizę stanu gospodarki odpadami sporządza się na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Głównym celem niniejszej analizy jest weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przeznaczonych do składowania, a także potrzeb inwestycyjnych oraz kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza ma dostarczyć również informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania.

Zakres analizy:

I.        Opis systemu gospodarowania na terenie Gminy Wojkowice w 2015r.

II.      Ilość zebranych oraz wytworzonych odpadów komunalnych w 2015r.

III.   Sposób zagospodarowania oraz możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w roku 2015.

IV.   Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych na składowisko oraz osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku poszczególnych frakcji odpadów w 2015r.

V.     Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2015r.

VI.   Liczba mieszkańców objęta systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2015r.

VII.Potrzeby inwestycyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

VIII.  Podsumowanie i wnioski


I. Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wojkowice

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wojkowice funkcjonuje zgodnie z następującymi uchwałami Rady Miasta Wojkowice:

1.       Uchwała nr XLVII/444/2014 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Wojkowice (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  pozycja 1259 z dnia 4 marca 2014)

2.       Uchwala nr XLVII/447/2014 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wojkowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  pozycja 1262 z dnia 4 marca 2014)

3.       Uchwala Nr V.36.2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 16 lutego 2015 w sprawie metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 1026 z dnia 26 lutego 2015r.)

4.       Uchwała nr IX.87.2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Wojkowice. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pozycja 3958 z dnia 16 lipca 2015r.), zmieniona Uchwałą NR X.89.2015  Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 sierpnia 2015r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 4638 z dnia 10 września 2015r.)

5.       Uchwala nr VIII.66.2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 25 maja 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 3002 z dnia 2 czerwca 2015r.)


Zorganizowanym przez Gminę systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych objęte nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W 2015 roku Usługi w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów świadczy Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego PZOM STRACH Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Umowa z wyłonionym w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w 2014r została podpisana na trzy lata – od 1 lipca 2014r do 31 czerwca 2017r.

Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady, nie zostały objęte zorganizowanym przez Gminę odbiorem odpadów. 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z tych nieruchomości zajmują się przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Miasta Wojkowice na podstawie umów cywilno-prawnych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych.

Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza miasta Wojkowice posiada

21 przedsiębiorców z czego 9 posiada aktywne umowy z właścicielami nieruchomości.


W ustanowionym na terenie gminy systemie gospodarki odpadami obowiązuje system selektywnego zbierania i odbierania odpadów w następującym zakresie:

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, w tym opakowania ulegające biodegradacji, zbierane łącznie z papierem;

-  odpady komunalne ze szkła;

- selektywnie zbierane odpady komunalne z papieru w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

- selektywnie zbierane odpady komunalne w postaci tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe;

- selektywnie zbierane  odpady  z metalu;

- meble i  inne odpady wielkogabarytowe;

- przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe;

- zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- odpady budowlane i rozbiórkowe (odbiór w ramach opłaty został ograniczony do 2 m3/rok/gospodarstwo)

- zużyte opony.

Pozostałe odpady powstające w gospodarstwach domowych zbierane i odbierane są jako odpady zmieszane.

Odpady zmieszane, oraz odpady zbierane selektywnie w postaci odpadów ulegających biodegradacji, szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metalu, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów remontowo-budowlanych oraz opon, odbierane są od właścicieli nieruchomości bezpośrednio sprzed nieruchomości.

Odpady w postaci przeterminowanych leków oraz zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych zbierane są w punktach zbiorki (specjalistycznych pojemnikach) zlokalizowanych na terenie miasta w obiektach użyteczności publicznej.

Odpady niebezpieczne w postaci chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych oraz opakowań po nich zbierane są w Mobilnych Punktach Odbioru Odpadów Niebezpiecznych organizowanych przez Przedsiębiorcę z którym Gmina zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych świadczona jest również usługa wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów.


II.Ilości odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Gminy Wojkowice w 2015r.

 
 Ilości odebranych z terenu gminy Wojkowice odpadów komunalnych z podziałem na ilości odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych obrazuje poniższa tabela:

kod odpadu

nazwa odpadu

Nieruchomości zamieszkałe

nieruchomości niezamieszkałe

Razem  nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe

 
 
20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2544,45

366,67

2911,12

 
15 01 07

Opakowania ze szkła

173,92

2,3

176,22

 
15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

130,12

5,00

135,12

 
20 01 39

Tworzywa sztuczne

0

1,88

1,88

 
15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

89,84

4,6

94,44

 
20 01 01

Papier i tektura

0

8,02

8,02

 
15 01 04

Opakowania z metali

4,9

0,4

5,30

 
 

Razem szkło, tworzywa, papier, złom -

398,78

22,2

420,98

 
17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

690,6

0,00

690,60

 
 

Razem gruz -

 

 

690,60

 
20 03 07

Odpady Wielkogabarytowe

59,66

0

59,66

 
20 01 32

Leki inne niż wymienione w 200131

0,27

0

0,27

 
20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135

0,83

0

0,83

 
20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki

0,663

0

0,663

 
20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

0,397

0

0,397

 
16 01 03

Zużyte opony

0,48

0

0,48

 
15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.. Środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

0,17

0

0,17

 
20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

398,99

111,64

510,63

 
20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

0

10,588

10,588

 
 

Razem odpady odbierane selektywnie

1550,84

144,43

1695,27

 
 

Razem ilość odebranych odpadów ogółem :

4 095,29

511,10

4 606,388

 

 

W porównaniu do ilości odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wojkowice w 2014r., w 2015r. nastąpił nieznaczny wzrost ilości odebranych odpadów ogółem:

 - w 2014r. odebrano 4305,5 Mg odpadów, w 2015r. 4.606,4 Mg co stanowi wzrost o około 7%.

Zaobserwowano wzrost odebranych odpadów zarówno zmieszanych (niesegregowanych) jak i odpadów zbieranych selektywnie.

Ilość odpadów faktycznie zebranych na terenie Wojkowic przekracza ilość prognozowaną do wytworzenia na terenie gminy określoną w obliczeniach wykonywanych na potrzeby Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województw Śląskiego 2014, która dla roku 2014 wynosiła 3 434,88 Mg (prognoza nie uwzględniała odbieranych odpadów w postaci gruzu).


III Sposób zagospodarowania oraz możliwości przetwarzania odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych:

 
Odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wojkowice zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywane są do instalacji regionalnych lub instalacji zastępczych regionu II Gospodarki Odpadami wyszczególnionych w Uchwale Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”

Na terenie gminy Wojkowice nie ma instalacji regionalnych ani tez instalacji zastępczych do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Znajdujące się na terenie gminy przy ul. Długosza składowisko odpadów zarządzane przez Spółkę „Recykling Wojkowice”, które posiadało status instalacji zastępczej regionu II Gospodarki Odpadami zostało zamknięte i zrekultywowane w terminie do 30 czerwca 2015r.

Obecnie wszystkie odpady zagospodarowywane są poza obszarem Wojkowic.

Ponieważ Gmina Wojkowice w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym powierzyła Przedsiębiorcy również zagospodarowanie odpadów, o miejscu ich zagospodarowania decyduje Przedsiębiorca.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H